ANGHEL CONSTANTIN. Comuna Posești - Aspecte fizice și socio-economico-geografice. Universitatea din București, Facultatea de Geografie, 2013

Satul, ca străveche formă de existenţă şi manifestare a structurii unitare a societăţii, continuă să deţină şi azi locul preponderent atât în peisajul geografic cât şi în ansamblul reţelei de aşezări omeneşti. Rezultatul unui îndelungat proces de umanizare a spaţiului geografic, satul a constituit expresia modului în care a reuşit să transforme acest spaţiu, impactul permanent şi din ce în ce mai puternic cu mediul generând o serie de mutaţii.

Relaţiile reciproce dintre „vatră”, populaţie şi mediul înconjurător s-au amplificat şi diversificat continuu. Totodată, au apărut deplasări zilnice ale populaţiei către locul de muncă (preponderent spre mediul urban) şi încetul cu încetul deplăsări definitive care continuă şi astăzi cu repercusiuni negative asupra evoluţiei aşezărilor din comună. După cum se poate observa din tabelul de mai jos populaţia din comună a avut şi are o scădere continuă începând cu anul 1980, scădere amplificată după 1990:

Evoluţia numerică a populaţiei
Localitate1838189719121930195619661977200220092011
Poseştii Pământeni613470405484422387394280259220
Poseştii Ungureni161474409329347308408267247222
Valea Stupinii 395333370429307476246228193
Bodeşti 442386314334282366202181165
Merdeala 997852301414543
Valea Plopului 331483544534726804758668648
Valea Screzii 181186203282156222228229403
Târleşti620971997876832803911704653564
Nucşoara de Sus36280310177968828891010708678707
Nucşoara de Jos (Râncezi)3079571209977943743845864812760
Total2063513355034945493145715250428040013885


Analizând evoluţia numerică a populaţiei din cele trei comune în perioada 1899 – 1930, se constată că populaţia creşte între anii 1899 – 1912 şi scade dramatic între 1912 – 1930. Scăderea populaţiei din comuna Poseşti a fost cauzată de epidemia de tifos exantematic din anii 1912 – 1913 și mai ales, de pierderile de vieţi omeneşti din primul război mondial. În toate cele trei comune de atunci – Posești, Râncezi şi Târleşti – scăderea populaţiei mai poate fi explicată şi de reforma agrară din 1921, când nefiind suficient pământ agricol pe teritoriul lor pentru împroprietăriri, o parte din locuitori au fost împroprietăriţi în Câmpia Bărăganului sub numele de „colonişti” stabilindu-se definitiv acolo. Râncezenii şi Nucşorenii au întemeiat satul Gheorghe Doja în judeţul Ialomiţa, locuitorii din Târleşti şi Gogeasca au pus temelia satului Ştefan cel Mare din judeţul Călăraşi iar poseștenii sunt întemeietorii satului Bărăgan, din același județ Călărași.

Evoluția populației totale

În prima fază, populația actualei comune Posești a fost influențată de migrația, cu multe secole în urmă, a populației din Transilvania spre exteriorul Carpaților. Deplasările unor grupuri de oameni transilvănene dincoace de Carpați sunt foarte vechi, dovadă faptul că acestea sunt menționate, în sens de interdicție, chiar în Diploma Ioaniților (1247) în care se spune, printre altele, ,,….că nu-i va primi pe țăranul din regatul nostru, de orce stare și neam ar fi, și pe sașii și teutonii din regatul nostru, să se așeze în ținuturile sus numite decât cu o îngăduință regească osebită.’’ Migrațiile erau probabil numeroase dacă erau pomenite în acte oficiale.

Ele au existat și s-au perpetuat în decursul secolelor următoare luând amploare deosebită atunci când condițiile de viață, lipsa de libertate și obligațiile impuse românilor transilvăneni erau de nesuportat. Astfel, fuga în masă a unor țărani și în secolele următoare a fost cauzată de încălcarea dreptului de proprietate și transformarea lor în iobagi pe moșiile nobililor feudali, precum și de sporirea obligațiilor impuse de feudali.

O parte a populației s-a strămutat și din motive religioase, generate de presiunile bisericii catolice pentru convertirea românilor la catolicism. De asemenea, unele migrații definitive în teritoriile extracarpatice au fost determinate de impunerea obligativității militare a locuitorilor din unele districte de lângă graniță, fără a li se acorda însă drepturile necesare celor înrolați.

În afara acestori migrații, de o deosebită importanță și amploare, au fost deplasările definitive ale unor locuitori din sudul Transilvaniei. Afluxul de populație transilvăneană în ținuturile de la sud de Carpați este foarte vechi și el se datorează practicării de secole de către aceștea a păstoritului transhumant. Creșterea ovinelor era foarte extinsă, cu deosebire în Carpații Meridionali, unde întinsele pășuni și fânețe naturale puteau asigura hrana unor numeroase turme. Din aprilie și până în septembrie, oierii transilvăneni urcau turmele pentru vărat, sus la munte, pentru ca la începutul toamnei să coboare cu ele pentru iernat în Câmpia Română, în lunca și bălțile Dunării, în Dobrogea, sau să treacă în Moldova. Aceasta mișcare a populației a avut loc de milenii, fiind un proces istoric.

Străbătând an de an aceleași ținuturi și având aceleași puncte statornice, o parte din oierii transilvăneni (mărgineni, țuțuieni, bârsani etc.) s-au statornicit dincoace de Carpați (unde aveau pășune din belșug și mai multă libertate), mai întâi în zona subcarpatică, cea mai apropiată și mai legată de munte.

Prezența ungurenilor este dovedită de existența atât a satelor cu populație de pământeni cât și a celor având la origine populație transilvăneană (unele ușor de recunoscut după denumirea ungureni, adăugat la numele satului preexistent, pentru a se diferenția de acesta). Prezența transilvănenilor se mai trădează și prin anumite particularități definite prin ocupația lor tradițională (creșterea oilor), prin port, obiceiuri etc. Aceasta populație venită de la nord de Carpații Meridionali a contribuit la creșterea populației dar și la apariția unor localități noi.

A urmat o etapă în sens invers în ultimele decenii ale sec. al XIX-lea și in primele decenii ale sec. al XX-lea, când se constată plecări de populație generate de împroprietăririle succesive din 1864 și 1921. Prezenți la început doar în timpul lucrărilor agricole la propriile ogoare din câmpie, treptat, o parte din locuitorii acestor sate se stabilesc definitiv în locurile sau în așezările din apropierea cărora își aveau loturile de împroprietărire. Astfel, așa cum am mai menționat, locuitorii din Posești, Târlești și din cele două Nucșoare, împroprietăriți în Bărăgan, au înființat în ordine satul Bărăgan, satul Ștefan cel Mare și satul Gheorghe Doja. Au mai fost deplasări în zonele viticole, dar deplasările definitive au fost mult mai rare.

O etapă de scădere a populației a fost cauzată de cele două războaie mondiale. Fiecare sat a avut de suferit prin zecile de eroi căzuți pe câmpurile de luptă. După al II-lea război mondial, a fost o scurtă perioada de creștere populației, urmată de o scădere până în anul 1966, când a fost dat decretul de interzicere a avorturilor.

A urmat, cum era de așteptat, o creștere semnificativă și destul de importantă a populației din comună (vezi datele recensământului din 1977), dar și o creștere și mai mare a mobilității populației, ca urmare a dezvoltării industriei care a atras forța de muncă din mediul rural. Mobilitatea s-a manifestat prin naveta zilnică, naveta săptămânală și pentru o mare parte a tinerilor, părăsirea definitivă a domiciliului, stabilindu-se în Ploiești (cel mai mare număr), apoi în Vălenii de Munte, Plopeni sau Câmpina. Un număr mai redus s-a stabilit și în București.

Cauza principală a scăderii populației a constituit-o colectivizarea forțată a comunei încheiată în 1962. Atunci a fost momentul declanșator al migrației populației tinere spre orașe în căutarea unui loc de muncă.

După anul 1990 scăderea populației a fost și mai dramatică datorită lipsei locurilor de muncă în România fapt ce a determinat migrarea populației tinere dincolo de granițele țării. Cea mai mare parte a migranților tineri și-au întemeiat familii în țara unde au găsit un loc de muncă stabil. O altă parte a forței de muncă tinere a migrat mai ales spre București și Ploiești. Casele pe care le–au părăsit au devenit sau vor deveni, pentru ei sau pentru alții, case de vacanță.

Scăderea numărului de locuitori se reflectă și în densitatea medie a populației a cărei evoluție statistică a fost următoarea:

Evoluția densității populației

Dacă pentru o lungă perioadă de timp, densitatea medie a populației comunei era superioară față de cea a României, după anul 1995 ne situăm cu mult sub media pe țară.

Și mai dramatică este structura populației pe grupe de vârstă. Dacă facem o comparație între anii 2002 și 2011, constătam urmatoarele diferențe:

Evoluția populației pe grupe de vârstă

La prima grupă de vârstă, 0 – 14 ani, cifrele înregistrate între cei doi ani – reper ne indică tendința de scădere accentuată a natalității. Grupa 15 – 19 ani a avut ponderea în totalul populației aproximativ egală dar este situată pe un trend descendent. Scade cu peste 3 % populația adultă aptă de muncă iar creșterea cu peste 6 % a grupei de vârstă de peste 65 ani arată clar accentuarea din ce în ce mai pronunțată a procesului de îmbătrânire al populației.

Singurul indicator, parțial pozitiv, este nivelul de educație. Astfel, numărul celor care au absolvit sau erau în curs de absolvire o facultate aparținând învățământului superior a crescut de la 77 în anul 2002 la 170 în 2011, iar la învățământul post – liceal cifra a crescut de la 40 la 57. Majoritatea covârșitoare a lor a părăsit definitiv domiciliul stabil pentru că nu au gasit un loc de muncă în comună.

Scăderea populației tinere este reflectată în cifrele comparative dintre numărul elevilor din învățământul primar, care în 2002 era de 1345 iar in 2011 numărul lor a scăzut cu 523 elevi ajungând la 822. Aceeași scădere dramatică este și în rândul copiilor cu vârsta de până la 6 ani, unde cifra lor în 2002 era de 122 iar în 2011 erau doar 66 copii (de precizat că în acest număr al copiilor sub 6 ani pentru anul 2011 nu sunt incluși cei din asociația PROVITA – Valea Screzii).

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011 este al doisprezecelea recensământ din istoria României.

Semnificaţie deosebită a RPL 2011:

  • Primul recensământ după aderarea României la UE;
  • Peste 20 de ani de evoluţii demografice complexe;
  • Folosirea surselor administrative;
  • Utilizarea conceptului de reşedinţă obişnuită de 12 luni şi peste, pe teritoriul României (conform regulamentelor UE).

Populația totală a comunei rezultată în urma RPL 2011 este de 3990 persoane.

Populația pe sexe
Populația pe grupe de vârstă
Populația după starea civilă
Populația pe naționalități
Populația după limba maternă
Populația după religie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *